Thursday, February 5, 2015

Set minSdkVersion, targetSdkVersion, compileSdkVersion and buildToolsVersion in Android Studio

This video show how to set minSdkVersion, targetSdkVersion, compileSdkVersion and buildToolsVersion in Android Studio:
No comments: